Regulamin obiektów

Szanowni   Goście,   w   celu  zapewnienia Państwu   udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem   się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

Właścicielem obiektu HARMONIA APARTAMENTY jest firma HARMONIA Joanna Pikul, z adresem siedziby ul. Załęska Hałda 19, 40-813 Katowice, NIP: 634-22-14-859, REGON:367851831

Dokonując rezerwacji poprzez stronę http://harmoniaapartamenty.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Firma Biotecc Joanna Pikul od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

Kontakt z Wynajmującym

 1. Telefon:  +48 783 400 616
 2. Adres e-mail:  kontakt@harmoniaapartamenty.com 
 3. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 94 1050 1096 1000 0097 3745 2194
 4. Adres: Harmonia Apartamenty, 43-450 Ustroń, ul. Nadrzeczna 17
 5. Klient  może porozumiewać się z Wynajmującym za pomocą  adresów  i  numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.
 1. Warunki realizacji Usługi i forma płatności 
 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie http://harmoniaapartamenty.pl
 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja nie jest możliwa. 
 3. Pozostałą kwotę za pobyt ujętą w ofercie, Gość reguluje przelewem na 1 dzień przed planowanym przyjazdem, bądź w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą Visa /MasterCard w czasie meldunku.
 4. Na czas okresu najmu, na poczet ewentualnych szkód w wyposażeniu Apartamentu, Gość w trakcie meldowania wpłaci Wynajmującemu dodatkowo kaucję w wysokości 500 zł. 
 5. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Opłata klimatyczna jest wliczona w cenę apartamentu.
 7. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 8. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Harmonia Apartamenty uprawnione są zachowania wpłaconego zadatku.
 9. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 10. Zmiana rezerwacji przez Harmonia Apartamenty jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Harmonia Apartamenty mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłacony zadatek (anulacja rezerwacji).
 1. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana
 1. W przypadku wpłaty zadatku i anulowania rezerwacji: 
 1. a) w czasie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem Gościa w okresach specjalnych: Sylwester, Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne oraz wszystkie długie weekendy (Święto Trzech Króli, Majówka, Boże Ciało, 1Weekend Listopadowy), Harmonia Apartamenty, zastrzegą sobie prawo do zatrzymania wartości wpłaconego zadatku. 
 2. b) w terminie / okresie innym niż podany w pkt.3a) przed planowanym przyjazdem Gościa, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji i zadatku na inny termin, po wcześniejszym kontakcie z Harmonia Apartamenty. Wskazana wartość zadatku w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.
 1. W przypadku nieprzybycia Gościa, z rezerwacji gwarantowanej z wpłaconym zadatkiem, ulegają automatycznemu anulowaniu o godzinie 24:00 w dniu przyjazdu, dokonany zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji przez Harmonia Apartamenty wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji.

III. Warunki pobytu

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość zmiany godziny przyjazdu i wyjazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
 2. Apartament jest wynajmowany na doby zgodnie z wcześniej ustaloną rezerwacją.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności właścicieli lub osoby upoważnionej. Goście są zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 4. Na życzenie Klienta dostarczamy nieodpłatnie łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 5. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 1. Na życzenie Klienta wykonamy jednorazowo kompleksową usługę sprzątania apartamentu (w tym wymiana pościeli, umycie łazienek, salonu z aneksem oraz wszystkich podłóg) – przy pobycie powyżej 7 nocy nieodpłatnie, przy pobycie do 6 noclegów za opłatą 200 zł. 
 2. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt. Jednakże na czas Państwa wypoczynku w naszych Apartamentach, proponujemy zaprzyjaźniony hotel dla psów „Kudłate serce”. Hotel zapewnia opiekę nad psem również żywienie, spacery oraz zabawę. Usługa jest płatna indywidualnie u właścicieli hotelu dla psów.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego punktu regulaminu będzie pobierana kara pieniężna w wysokości 1 000 złotych.
 4. Wszelkie zniszczenia, szkody lub uwagi dotyczące stanu apartamentu, które Gość zastanie przy  odbiorze kluczy,   powinny   zostać   zgłoszone   w   ciągu   3 godzin od zameldowania. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Harmonia Apartamenty zastrzegają sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami naprawy. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę. Spis wyposażenia dostępny jest w każdym z apartamentów.
 5. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 6. W przypadku, gdy wpłacona kaucja w wysokości 500 zł nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego za pomocą pisemnego wezwania do pokrycia kosztów szkód związanych z pobytem.
 7. W przypadku braku zastrzeżeń Wynajmującego, kaucja zwracana jest Gościowi podczas wymeldowania.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano. Gość nie przestrzegający tej zasady może zostać poproszony o opuszczenie   apartamentu bez obowiązku zwrotu należności z racji pozostającego okresu rezerwacji.
 9. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej zostanie nałożona kara w wysokości 1 500 zł.
 10. Przebywanie w domu innych Gości niż w karcie meldunkowej jest zabronione.
 11. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona przy zameldowaniu. 
 12. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 13, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 13. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do apartamentu i pilot do bramy wjazdowej z należytą starannością. W przypadku ich utraty lub zniszczenia, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 100 zł za każdy z nich.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pomieszczeniach apartamentu. Jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów właściciel udostępnia nagrania z monitoringu.
 15. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 16. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 17. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 18. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia frytek i innych potraw, które wymagają smażenia w głębokim oleju. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają ten zakaz lub potrącić zadość uczynienie z wpłaconej kaucji.
 19. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 20. Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.

 

 1.  Reklamacje
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
 2. Właściciel Apartamentów ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
  a) pisemnie na adres do doręczeń Apartamentów,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@harmoniaapartamenty.com 
 4.  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
 5. Właściciel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Apartament udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

bliskość natury i sztuki!

Na ścianach naszych apartamentów mogą Państwo podziwiać niezwykłą twórzczość Artystki z Zabrza: Anny Borkowskiej. Każdy Apartament, nie przypadkowo, wita gości obrazem zatytułowanym “Harmonia 2”. Obrazy z Serii Ulotnej, Wodnej, Złotej, Londyn czy W chmurach, idealnie wpasowują się w charakter naszych apartamentów i nawiązują do mocy czterech żywiołów, które nieustannie się ze sobą mieszają.

Wszystkie obrazy dostepne na stronie artystki www.galeriawchmurach.pl

Co mówią o nas Goście
Masz pytania?
Napisz do nas

  Instagram